C E N N I K  A B  S T U D I O  H A I R & B E A U T Y

K O N T A K T

G A L E R I A

MODELOWANIE/CZESANIE

BALEYAGE / OMBRE / SOMBRE
DEKOLORYZACJA

CZESANIE OKAZJONALNE / ŚLUBNE

FALE / LOKI

KOLORYZACJA

DAMSKIE / MĘSKIE / DZIECI

STRZYŻENIE

S T R Z Y Ż E N I E

M O D E L O W A N I E / C Z E S A N I E

M O D E L O W A N I E   60-100zł

F A L E, L O K I   80-120zł

C Z E S A N I E  O K A Z J O N A L N E, Ś L U B N E   120-300zł

+   konsultacja  -  mycie z pielęgnacją  -  modelowanie  -  1h

+   20zł prostownica / lokówka

S T R Z Y Ż E N I E  D A M S K I E   80-120zł

B A L E Y A G E / O M B R E / S O M B R E

D E K O L O R Y Z A C J A

+   konsultacja  -  mycie głowy przed i po strzyżeniu  -  1h

jeden kolor

KRÓTKIE

ŚREDNIE

DŁUGIE

150zł

230zł

300zł

KRÓTKIE

ŚREDNIE

C E N A  Z A W I E R A
S T R Z Y Ż E N I E

DŁUGIE

250zł

320zł

400zł

KRÓTKIE

ŚREDNIE

D E K O L O R Y Z A C J A
O D R O S T U

100zł

DŁUGIE

100zł

150zł

200zł

180zł

280zł

350zł

DO USŁUGI

50-100zł

S T R Z Y Ż E N I E  M Ę S K I E   60-80zł

S T R Z Y Ż E N I E  D Z I E C I   30-60zł

K O L O R Y Z A C J A      +      S T R Z Y Ż E N I E

G O L D  M E T A M O R P H I C  S A L O N  S Y S T E M    1 5 0 zł

 

GOLD METAMORPHIC

SALON SYSTEM

Copyright 2019 - 2021. AB STUDIO ANNA BRZYSKA HAIR&BEAUTY. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja: KK MARKETING&DESIGN